Norddjurs Idrætsråd logo

Repræsentantskabmøde 2023

Norddjurs Idrætsråd

Referat af repræsentantskabsmøde
i Grenaa Golfklub d. 29.3 2023

 

 • Formand Ebbe Glargaard bød velkommen og foreslog som dirigent:
 • Knud Kildal og som referent: Kai Hansen. Begge blev enstemmigt valgt.

Herefter skulle der tages stilling til, om mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplyste, at mødet iflg. vedtægterne skulle være indvarslet mindst 4 uger før afholdelsen, og at dette først skete d.  6. marts ved mail til alle medlemsforeninger; altså ikke rettidigt. Udgangspunktet er herefter, at mødet ikke er beslutningsdygtigt, men da der trods alt har været et varsel på mere end 3 uger, og bestyrelsen oplyste, at man ikke havde modtaget indsigelser mod mødets beslutningsdygtighed, foreslog dirigenten, at mødes gennemføres som planlagt med det forbehold, at hvis én eller flere medlemsforeninger senest 14 dage efter udsendelse af referat indsender indsigelse til bestyrelsen om mødets beslutningsdygtighed og sandsynliggør, at beslutninger var blevet anderledes ved rettidig varsling, bør bestyrelsen senest 7 dage efter modtagelse af indsigelsen indkalde til nyt repræsentantskabsmøde med samme dagsorden som for dette møde. – De tilstedeværende tilsluttede sig dette.

 • Godkendelse af repræsentanter: 40
 • Stemmetællere: Torben Jensen, Nørager og Rasmus AC Norddjur blev valgt som stemmetællere  
 • Bestyrelsens beretning: Sendes ud som vedhæftet

Debat/ kommentarer om beretningen:

Formand Ebbe supplerede beretningen:

Bestyrelsen ønsker at blive inddraget ved evt. kommende besparelser. Underligt at gebyrer igen er steget men ikke aktivitetstilskuddet.

I Kommunens rammeplan for 2019-2024 omtales mulighed for omlæggelse af gebyrordningen.

Vi er bekendt med, at flere spejdergrupper klager over nuværende ordning. NIs bestyrelse vil kæmpe for nuværende ordnings fastholdelse. Ordningen er god og let at administrere.

Timefordeling er foregået let og med bedre materiale.

Talent/ elitepuljen kører ret let. NI ønsker 10-15 % afsat til individuelle talenter/ eliteudøvere.

Awarden i Ørum var rigtig fin. Nogle har bemærket, at der kommer færre idrætsfolk med. Vi må i fællesskab arbejde på at forbedre fremmødet.

Overvågning i hallerne: Kommunen ser netop nu på videoerne. Håber ikke idrætten berøres. Tanken var bl.a. at kunne udlodde evt. ledige timer. NI mener ikke denne ordning er nødvendig.

Anders fra Åstrup Krolf var utilfreds med de var blevet flyttet til en højere (dyrere) gruppe. Det skyldes de også benytter lokaler. NI har klaget over dette.

Bestyrelsens beretning toges til efterretning – med klap.

 

 • Indkomne forslag:  Der var ikke indkommet forslag.
 • Årsregnskabet:       Fremlagt af Leo Press. Sendes med ud

Indtægter 31.600 Udgifter 23.685 - giver overskud på 7.914

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 • Budget og kontingentfastsættelse:  Bestyrelsens forslag blev fremlagt af Leo Press. Sendes med ud.

Forventede indtægter på 31.000      Udgifter sat til 29.300 – heraf 10.000 til klubbesøg.

Kontingentet foreslås uændret, 300 og 600 kr. for henholdsvis foreninger/afdelinger med under 100 medlemmer og foreninger/ afdelinger med flere medlemmer.

Dette forslag og budgetforslaget som helhed blev enstemmigt vedtaget.

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende blev foreslået:

Jørgen Josefsen, Åstrup IF, Leo Press Kvik Ramten, Merete Greve Allingåbro og Ebbe Glargaard, Ørsted. Alle blev genvalgt. Trods dirigentens opfordring fremkom der ikke andre forslag.

Formand Ebbe foreslog, at bestyrelsen fik tilladelse til supplere med et ekstra medlem, hvis muligt - Godkendt.

 

 •    Valg af suppleanter:                            Følgende blev foreslået:

suppleant: Palle Abrahamsen,   Åstrup IF

suppleant: Gert Johnsen, Nørager IF

Foreslået og genvalgt

 

 • Valg af revisor og revisorsuppleant:

Følgende blev foreslået:

Revisor:  John Dall, Allingåbro IF - genvalgt

Revisorsuppleant: Lene Rasmussen, Åstrup IF - nyvalgt

 

 • Eventuelt:                                  

Kai, OK Djurs omtalte møde i styregruppen Bevæg dig for livet. En del aktive er ikke registrerede, da de ikke søger tilskud eller betaler gebyrer.

Tom Bytoft, Auning opfordrede til flere yngre kræfter med til årsmødet

John Dahl, Allingåbro utilfreds med den megen dokumentation omkring hvidvask. Opfordrede til Jeg havde en kunde deroppe for 20 sek protest. Direktør Flemming Poulsen DGI Østjylland: Der arbejdes på sagen, men indtil nu kun en hensigtserklæring. Tom Bytoft opfordrede til en snak med foreningens egen bank.

Kai Hansen reklamerede for et DGI gratis tilbud på ½ time med hjertestarter.

Helle, TÅIF håndbold spurgte, om der skulle være skilt i hallerne, når der tages kommunefilm. Svar: Der fulgte to skilte med- så spørg på skolen.

Anthony Bjerregaard, Golfklubben inviterede alle til at se ind i ”Skovcafeen”– og også bruge det super flotte anlæg. Bl.a. kendt for en utrolig mængde forskellige fuglearter.  Tonni Udsen efterlyste kørestolsadgang. Klubben har en rampe, så man skal blot bestille.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden – fik selv tak af formanden.

 

Ref. Kai Hansen Dirigent: Knud Kildal

 

__________________ ___________________

   

Efter mødet var direktør for DGI Østjylland Flemming Poulsen inviteret til et oplæg og debat.