Repræsentantskabsmødet onsdag d 26 marts 2014 i Ørum Aktiv Center.

 

Norddjurs Idrætsråd

Repræsentantskabsmødet 26.3.2014

 

Knud Kildal valgtes til dirigent og Kai Hansen til referent.

 

Der var registreret 47 stemmeberettigede.

 

Stemmetællere: Bent Hvid med hjælp fra dirigenten

 

Formanden Mogens Buhl Christensen aflagde en grundig og fyldig beretning. Se hjemmesiden

Kai Hansen orienterede om arbejdet i Fritidsrådet og Grønt Råd. Fortalte om idrætsklubbers mulighed for at søge en pulje under Voksen og Pleje Udvalget – ca. juni.

 

Herefter var der kommentarer til beretningen:

Poul Nielsen, Grenaa FC havde bedt om oplysninger fra forvaltningen uden held. Derfor havde han, som bebudet sidste år ikke fremsendt forslag med ændringer.

 

Gert Johnsen, Nørager spurgte om NI bevidst havde fravalgt de nye multihaller i Nr. Djurs og Nørager. – NI: vi har bundet mandat fra kommunen og har bedt om at disse skulle medtages- sagen er under behandling. Vi vil meget gerne benytte det nye.

 

Gert Nielsen, Dolmer Rideklub spurgte til om renovering afhang af medlemstal. NI: Nej, men der er mange parametre der tages i betragtning. Vi arbejder stadig på at tilrette kriterierne for tildeling af renoveringspenge.

 

Marianne Aabenhuus, AC: hvad med gebyrer ved klippekort, dagtimer, booking af en bane mv. NI: Er med i en arbejdsgruppe omkring kategorier og der har netop været møde. Vi har bedt forvaltningen om at tage fat på emnet.

 

Freddy Rasmussen, Roklubben: Hvorfor gebyrer for at sejle på havet? NI: For at få lokaltilskud.

 

Daniel Janerka, Gr. Skyttekreds: Kan klubben iflg. takstblad på NIs hjemmeside forvente at få 85% lokalerefusion? – NI: Nej- det er desværre en fejl. Det er kommunens alm. takstblad uden kommentarer og ikke vores som er lagt på siden.

 

Gert Nielsen, Dolmer: hvorfor kan man ikke omstøde aftalen om ridecenter i Øst? NI: Det er ren kommunal beslutning. Klubben er blevet fornyet, derfor er kommune fortsat med.

 

Anne Grethe Slot, Åstrup: kan man ikke skaffe flere penge i puljen til uddannelse, da den bliver udhulet. – NI: vi forsøger meget, men det skyldes der er flere kursister, positivt, men det giver mindre til den enkelte kursist.

 

Indkomne forslag:

Dirigenten gjorde opmærksom på at såfremt det indsendte ændringsforslag ville blive vedtaget, ville ændringen træde i kraft med det samme

Formanden motiverede bestyrelsens forslag om, at vælge et medlem mere til bestyrelsen, som så selv konstituerer sig. Derved sikrer man sig, at en kommende formand er inde i stoffet

Vedtaget med 45 stemmer for vedtægtsændringen og 2 blanke efter at dirigenten havde gennemgået stemmeregler og lovlighed.

/ De nye vedtægter lægges på Nis  hjemmeside.

 

Regnskab, kontingent og budget:

Fremlagt af formanden, da kassereren havde forfald.

Årets resultat: 5,825  - formuen er på 54.404. Der tænkes på mulig anvendelse i bestyrelsen.

Kontingent vedtaget uændret.  / Vedtaget

Budget: mødeudstyr stiger kraftigt (skyldes to ”tilgodehavende” julefrokoster.)

 

Valg (efter de nye reger) –

5 bestyrelsesmedlemmer:

Mogens Buhl  Grenaa Badminton 44, Frank Birch Ørum AC 42, Kai Hansen OK Djurs 37, Heidi Fogh Nørre Djurs håndbold og Tom Bytoft Auning IF 33, / Valgte

Mette Mikkelsen Gr. Badminton 19.

 

To suppleanter:

Mette Mikkelsen & Ole Rasmussen blev foreslået og valgt som henholdsvis Mette Mikkelsen 1suppl. & Ole Rasmussen 2 suppl.

 

Revisor: Leo Press blev foreslået og valgt

Revisor suppl. Her havde Ole Kvist skriftligt tilkendegivet at han gerne stilled op til posten  Ole Kvist blev valgt

 

Eventuelt:

Bestyrelsen blev bedt om at fortælle om deres idrætsbaggrund/hjemklub

Der havde været indsendt ønske om at få sit kandidatur rundsendt inden mødet, men afvist da personer, der

stiller op på dagen ikke har den mulighed.

 

Mogens opfordrede alle til at få RETTET KLUBBENS KONTAKTMAIL både til Ni + kommunen, for at kunne informere via nyhedsbrev mm

Tilmelding af nyhedsbrev via NI’s hjemmeside

 

Der arbejdes på om muligt at få ændret fradrag, hvis man har for stor andel af voksne medlemmer.

 

Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet 2014 og Mogens takkede for veludført dirigentarbejde.

 

Ref. Kai Hansen

 

Aftenen blev afrundet med spændende glimt af Kirsten, AC Norddjurs omkring AC Norddjurs arbejde i deltagelsen om DGI’s DM i foreningsudvikling